Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.4moto.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
d) Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.
f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.4moto.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

a) Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
b) U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání na účet prodávajícího.

4. Reklamace

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.4moto.cz a právním řádem platným v ČR.
b) Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.
c) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě, že je bez známek užívání, v původním stavu, neporušeném obalu, s veškerým příslušenstvím a originálem dokladu o nákupu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující (soukromá osoba, nikoliv firma – fyzická či právnická osoba) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.

To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce. V tomto případě musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a s originálem dokladu o koupi, osobně vrátit nebo poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné+balné+doběrečné, apod.)

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle odstavce 7:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál (jedná-li se o druh zboží, který to předpokládá)
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Na poskytnutou emailovou adresu budou zasílána obchodní sdělení, pokud zákazník nepožádá na info@4moto.cz o zrušení zasílání.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
f) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
g) Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, kdy je vystavená cena zboží chybná (z důvodu chyby při zpracování dat, apod. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

7. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu.

8. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávající v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
b) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.4moto.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
c) V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a občanským zákoníkem.