Reklamace

I. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v našem obchodě, u něhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Prodávající je obchodní společnost David Zelenda-4MOTO.cz IČ:68479786, se sídlem v Sezemicích-Havlíčkova 162, PSČ 53304.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží v síti partnerských prodejců prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

II. Záruční podmínky

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne, nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při předání na provozovně, nebo při převzetí zboží od dopravce, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady byly na zboží již v době před převzetím kupujícím, nebo předáním dopravci.

Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě, že na zboží budou poškozeny štítky se sériovými čísly, nebo se zbožím nesoucím znaky nekvalifikované opravy. V takovém případě se záruka na zboží nevztahuje.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V závislosti na druhu vad a povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny zboží. Pro uplatnění reklamace se obracejte přímo na prodejce, kde bylo zboží zakoupeno. Pokud není možné uplatnit reklamaci přímo u daného prodejce (výdejní místo), a dodavatelem je prokazatelně společnost David Zelenda-4MOTO.cz obraťte se přímo na nás, s ochotou Vám pomůžeme www.4moto.cz.

Ze zákona máte nárok na 2letou záruční lhůtu. Záruční doba běží od dne převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží. U zboží označeného jako "Bazar" se záruka nevztahuje na vady zjevné, nebo popsané. Vztahuje se pouze na vady skryté, vyskytující se v době prodeje.